Begrafenis

Gratis stockfoto met begrafenis, bejaarde man, bloemen
Lijkbezorging: In de meeste landen is de lijkbezorging alleen toegestaan na een begrafenis (niet na een crematie) en moet het lichaam worden begraven in een gereglementeerd graf. De regels voor een begrafenis verschillen aanzienlijk van land tot land. De begrafenis moet meestal plaatsvinden op een voorplein of in een daartoe bestemde ruimte. Deze regels verschillen naar gelang van het soort lichaam dat begraven moet worden. Als het om mensen gaat, schrijft de wet in Nederland voor dat de dode in een container moet worden begraven, zodat kleding, persoonlijke bezittingen en as beschermd zijn tegen fysieke schade tijdens het begrafenisproces.Het lichaam moet in het vuur worden gelegd totdat de as volledig is verbrand, waarna het lichaam weer in de grond moet worden gestopt. Dit proces wordt vaak uitgevoerd door alle kleding en persoonlijke bezittingen te verbranden, en het graf voor de begrafenis te “zuiveren”, zodat al het organische materiaal volledig is uitgeroeid.Wat crematies betreft, bestaat de gebruikelijke procedure erin alle voorwerpen die vlees bevatten (met inbegrip van beenderen) in de crematoriumcontainer te doen – bij voorkeur in een roestvrije container, en de container met betonblokken vast te zetten. Wanneer de container volledig droog is en al het gesmolten vet eruit is gelekt, wordt hij afgesloten en wordt de as in het vuur verbrand. Het hele proces kan enkele uren in beslag nemen, maar meestal is het in minder dan 20 minuten klaar. Het plaatsen van de as in een container maakt het mogelijk om gedroogd voedsel aan het lichaam aan te bieden. Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens garandeert het recht op een waardige begrafenis. Het Verdrag van Helsinki (het Verdrag inzake de bescherming van cultuurgoederen) bepaalt dat respect voor oude monumenten en openbare en religieuze herdenkingsplaatsen een recht is voor iedereen.Het Amerikaanse Verdrag inzake de rechten van de mens garandeert het recht op een onafhankelijk openbaar en cultureel leven, althans binnen een redelijke afstand, en op een waardige begrafenis. Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens garandeert het recht op bescherming van de menselijke waardigheid van alle mensen en op vrije ontplooiing van de persoonlijkheid.Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens van 1948 moeten met name het recht van de slachtoffers op eerbiediging van hun rechtmatige belangen, met inbegrip van wetenschappelijke, artistieke en wetenschappelijke onderzoeksdoelstellingen, worden geschonden.Het belangrijkste doel van een juridische procedure is het lot van een individu te bepalen en de rechten en vrijheden van allen die door de beslissing van de oplossing van de zaak worden getroffen, te waarborgen.Daarnaast zijn alle voetnoten van toepassing. Het manuscript bevat kruisverwijzingen (zie hieronder): kopie Deze publicatie behoort tot het publieke domein.Er is toestemming verleend om dit werk te kopiĆ«ren en te verspreiden zolang er geen vergoeding voor wordt gevraagd.